Política de privacitat

Política de privacitat

Des de la present pàgina web, titularitat de Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell (en endavant, “RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL” o l’Entitat”), com figura a la pròpia pàgina web i a l’Avís Legal , volem oferir-li una experiència de navegació i un servei segur i confiable. Per això, hem implementat la present política de privacitat que compleix amb les mesures de seguretat exigides pel Reglament Europeu 679/2016, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (en endavant, “RGPD”), i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, “LOPD”).

Com ja consta a l’Avís Legal, l’Entitat que es troba darrere d’aquesta plataforma és la següent:

Fundació Residència Sant Joan de Déu de Martorell

CIF: G62736582

Domicili social: Av. Camí Fondo, 22, 08760 Martorell, Barcelona (Espanya)

Correu electrònic de contacte: info@rmartorell.cat

Correu electrònic de Protecció de Dades: rgpd@rmartorell.cat

Telèfon de contacte: +34 93 774 5775

Dades registrals: inscrita al Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya el dia 21 d’agost de 2002, amb el número 1383.

Per a qualsevol cosa que necessiti com a Usuari pot contactar amb nosaltres en el correu electrònic indicat o a la nostra direcció física.

1. EN QUINS APARTATS DE LA NOSTRA PLATAFORMA RECOLLIM LES DADES PERSONALS DE L’USUARI?

a) Formulari de Contacte

A la nostra pàgina web l’Usuari trobarà l’opció d’escriure’ns -a l’apartat “Contactar” – per aclarir tots els dubtes que tingui en relació amb el funcionament dels nostres serveis o qualsevol altra cosa que necessiti.

Des de la pàgina de contacte, un cop complimentats els caps habilitats del formulari, s’utilitzarà la seva informació per a respondre el que com a Usuari hagi plantejat.

b)  A través dels nostres e-mails corporatius

A través de les següents adreces de correu electrònic l’Usuari ens podrà escriure i/o requerir la informació que consideri necessària per aclarir els dubtes relacionats amb els nostres serveis:

c) Recollida de dades de persones jurídiques o professionals

Si és un Usuari que contacta amb nosaltres però actua en representació d’una persona jurídica o és un professional independent, també recollirem les seves dades per a la prestació del servei sol·licitat podent tractar-les, també, per a fins comercials quan així ens ho autoritzi en el moment oportú; per exemple, mitjançant la validació de la present política.

d) Formulari “Treballa amb nosaltres”

A la nostra plataforma, oferim l’oportunitat de formar part del nostre equip a través de l’apartat “Treballa amb nosaltres”. Mitjançant aquest formulari, recollim dades personals com el nom, el currículum vitae (CV), l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon de l’Usuari. Aquestes dades són essencials per avaluar els candidats i poder contactar-los en cas que el seu perfil s’ajusti a les necessitats de la nostra entitat.

e) Comportament i hàbits a la Pàgina Web

Així mateix, és possible que recollim informació relativa al comportament de l’Usuari a la Pàgina Web per mitjà de cookies; a aquest respecte, l’informem que pot consultar la nostra Política de Cookies per a més detalls.

f) Xarxes socials

Finalment, podrem recopilar les dades i interactuar amb l’Usuari mitjançant el seu perfil d’usuari a les xarxes socials que l’empresa disposa, detallades a l’apartat 10 de la present política, on publicarem contingut d’actualitat o d’interès per als nostres seguidors.

2.  QUIN ÉS L’OBJECTIU/FINALITAT DE LA RECOLLIDA DE DADES?

La finalitat de la recollida de dades en tots els apartats mencionats en el punt anterior és la de mantenir un contacte directe i personalitzat amb els nostres Usuaris. D’aquesta manera, utilitzarem la seva informació per a gestionar i donar resposta a les peticions; i la prestació d’informació i serveis de l’Entitat.

L’e-mail que l’Usuari ens remeti al correu des del què ens escrigui als nostres correus corporatius, l’utilitzarem per a remetre informació relacionada amb els dubtes o inquietuds que ens hagi plantejat, consells, notícies i informació, segons correspongui.

En cap cas rebrà l’Usuari informació de tercers sense haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment previ, vetllant d’aquesta manera per complir amb els paràmetres de la llei; ni es realitzarà cap transferència internacional de dades que tingui com a objecte les seves dades de caràcter personal.

3. ÚS DE DADES PERSONALS

RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL comunica als seus Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran tractades per aquesta part d’acord al previst al RGPD.

Les finalitats del tractament de dades per les vies establertes en el punt 1 seran, en detall, les següents:

  1. Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que l’Usuari pugui realitzar.
  2. Enviar informació que es considera que pugui ser d’interès de l’Usuari.
  3. Informar de novetats que podem contenir a la present pàgina web.
  4. Notificar acords promocionals que hagi subscrit RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL amb altres entitats o empreses col·laboradores, tot plegat per oferir a l’Usuari de la pàgina web, en el seu cas, determinades funcionalitats o serveis similars a aquells que ja hagués adquirit prèviament amb RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL.
  5. Mostrar contingut segons els interessos de l’Usuari.
  6. Analitzar l’ús i comportament de l’Usuari a la pàgina web per millorar la nostra oferta de continguts i serveis.
  7. Avaluar i gestionar, si és el cas, la candidatura presentada a l’apartat “Treballa amb nosaltres” per formar part de l’equip de RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL.
  8. Personalitzar l’experiència de l’Usuari a les xarxes socials, interactuant a través del seu perfil per oferir contingut que pugui resultar d’interès.

4. COMPARTIR INFORMACIÓ AMB TERCERS

Com ja s’ha establert als punts anteriors, els responsables d’aquesta pàgina no facilitaran les dades dels Usuaris a tercers. En el cas que volgués fer-ho, se l’informarà prèviament i se sol·licitarà el seu consentiment.

5.  BASE JURÍDICA: consentimient EXPRÉS PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

5.1. Consentiment de les persones físiques

En compliment del que exigeix el RGPD i a la LOPD, i atenent al que estableixen les nostres polítiques internes, cada vegada que com a Usuari ens enviï dades personals, haurà de donar el seu consentiment exprés fent clic a la casella que apareix a la part inferior de cada formulari on es recullen les dades, o quan ens escriu al nostre correu electrònic de contacte, estarà acceptant expressament que puguem tractar les dades per a la finalitat o petició que ens hagi indicat. 

Amb aquesta(es) acció(ns), ens està manifestant de forma lliure i inequívoca que està d’acord amb el fet que tractem les seves dades d’acord amb les finalitats mencionades en els apartats anteriors.

L’Usuari garanteix, per tant, que les dades personals facilitades en aquesta pàgina són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

L’acceptació sobre que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats en l’apartat 6 del present text legal.

5.2. Consentiment de les persones jurídiques

Informem l’Usuari de que, si actua en representació d’una persona jurídica i com a professional independent, ens autoritzarà a que li fem arribar informació associada als serveis contractats, per un costat, o informació comercial, per l’altre, en els moments oportuns a través de l’acceptació de la present política de privacitat.

Així, quan sol·liciti cap informació relacionada amb RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL pels canals establerts a través de la pàgina web, la seva informació també podrà ser tractada per a fins comercials i l’enviament de comunicacions electròniques quan així ens ho hagi autoritzat.

Igualment, l’acceptació de l’Usuari de que les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides en aquesta política té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, de conformitat al disposat a la legislació vigent; per la qual cosa, té dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ, mitjançant els mitjans facilitats en l’apartat 6 del present text legal.

6.  Sobre ELS DRETS DE L’USUARI D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, Supressió, OPOSICIÓ, PORTABILITAT, OBLIT I LIMITACIÓ AL TRACTAMENT

L’RGPD i la LOPD han implementat una sèrie de garanties jurídiques que permeten a l’Usuari exercir drets i accions relacionats amb el tractament de les seves dades. RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL ofereix aquesta garantia legal, amb la qual cosa, en qualsevol moment i/o quan així ho consideri convenient, l’Usuari podrà fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació (supressió), oposició, portabilitat, oblit i limitació al tractament escrivint al nostre correu de contacte: rgpd@rmartorell.cat, o enviar-nos una sol·licitud per correu físic a Av. Camí Fondo, 22, 08760 Martorell, Barcelona (Espanya) adjuntant, en ambdós casos, còpia del passaport o el DNI (titular de les dades) i indicant en l’assumpte, de manera expressa, la petició que vol fer: accés, rectificació, cancel·lació (supressió), oposició, portabilitat, oblit i/o limitació al tractament.

Expliquem breument en què consisteix cadascun del drets que pot exercir:

AccésA través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer quines dades de caràcter personal estan sent tractades per part de RESIDENCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL; la seva finalitat, l’origen o la seva possible transferència a tercers.
RectificacióConsisteix en que pugui modificar les seves dades de caràcter personal que siguin inexactes o incompletes, havent d’especificar en la sol·licitud quines dades vol que es modifiquin.
Cancel·lació (supressió)Permet la cancel·lació de les seves dades personals per inadequades o excessives.
OposicióAmb el dret d’oposició es pot oposar al fet que no es realitzi el tractament de les seves dades en supòsits com: activitats de publicitat i prospecció comercial o quan aquest tractament tingui com a fi l’adopció d’una decisió referida a vostè basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades personals.
PortabilitatPodrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder-les transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.
OblitPodrà sol·licitar la supressió de les dades personals sense dilació indeguda quan es doni algun dels supòsits contemplats. Per exemple, tractament il·lícit de dades, o quan hagi desaparegut la finalitat que va a motivar el tractament o recollida.
Limitació al tractament  En general, als casos en què no quedi clar si les dades personals s’hauran d’esborrar, vostè pot exercir el seu dret a limitar el tractament. Aquest dret existeix als casos següents: (i) quan l’exactitud de les dades de què es tracti estigui en dubte; (ii) quan vostè no vulgui que s’esborrin les dades; (iii) quan les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat original, però no es pugui esborrar per motius jurídics i; (iv) quan la decisió de la seva objecció al tractament estigui pendent.

Tanmateix, com a Usuari té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent si considera que el tractament de dades persones que li concerneixen infringeix el disposat a la legislació i normativa de protecció de dades; tot sens perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial.

També, se l’informa de que el tractament de les dades no tindrà per objecte prendre decisions sobre la seva informació personal basada únicament en el tractament automatitzat, ni s’avaluaran aspectes relatius a la seva persona donat que tampoc recollim aquest tipus de dada. En tot cas, només aplicaria quan una llei ho exigís i, com a Usuari, aquest tractament es trobaria subjecte a les garanties apropiades, de les quals se l’informaria.

7. LES MESURES DE SEGURETAT A LA RECOLLIDA DE DADES

Per garantir la seguretat a la nostra plataforma, hem integrat un sistema de seguretat que ens permet mantenir la confidencialitat i la integritat de les dades dels nostres Usuaris que hagin estat remeses o recollides a través dels mitjans esmentats en el primer punt.

D’aquesta manera, els responsables d’aquesta pàgina web mantenen els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerits per l’RGPD i la LOPD, i han establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través de la plataforma.

No obstant l’anterior, en qualitat d’Usuari de la nostra plataforma i finalitats, l’Usuari entén, accepta i comprèn que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i que, per tant, s’obliga a adoptar les mesures de seguretat necessàries que li permetin confiar en la veracitat de la web en què està introduint les seves dades. Nosaltres també farem el possible per garantir en tot moment la privacitat i seguretat de les seves dades d’identificació, utilitzant sempre la màxima diligència i implementant les mesures que siguin necessàries.

Així les coses, informem l’Usuari que serà l’únic responsable sobre les mesures de seguretat que implementi en relació amb la protecció de les seves dades; els responsables d’aquesta pàgina no es fan responsables de les situacions on l’Usuari no hagi implementat les mesures de seguretat que corresponguin, ni de les seves conseqüències, així com per causes o danys provocats per tercers aliens a aquests responsables, incloent casos fortuïts i/o de força major.

D’acord amb el que s’ha establert abans, els responsables d’aquesta pàgina no poden garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts a la plataforma; o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a disposició de tercers a través d’aquests serveis. No obstant això, com a mesura, sí que s’han disposat unes condicions d’ús en el nostre Avís Legal .

8. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar de la finalitat, a més dels períodes que es derivin de la legislació aplicable.

9. COOKIES

La pàgina web utilitza cookies de tercers per al seguiment i millora de determinades funcionalitats i serveis. Si l’Usuari vol consultar quina és la nostra política al respecte, consulti aquí .

10. XARXES SOCIALS

La RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL disposa d’un perfil corporatiu a les xarxes socials Facebook i Instagram.

Així, d’acord amb el que disposa la normativa i legislació aplicable de protecció de dades personals, l’empresa és “Responsable del tractament de les seves dades” per motiu de l’existència d’aquests perfils a les xarxes socials i el fet que l’Usuari ens segueixi i nosaltres el puguem seguir.

Això significa que, si decideix unir-se al nostre perfil corporatiu com a seguidor o donant un “Like” o un “M’agrada” als nostres continguts o perfil, accepta la present política, on li expliquem els seus drets i com utilitzem les seves dades.

Com a responsable del tractament de les seves dades garantim la confidencialitat en el tractament i el compliment dels seus drets, sempre sota els efectes de la legislació i normativa aplicable en aquesta política referida. D’altra banda, l’informem que utilitzarem aquestes xarxes socials per anunciar les notícies o informació rellevants relacionades amb els serveis que prestem o bé sobre temes que considerem siguin d’interès dels usuaris. Emprant les funcionalitats d’aquestes plataformes, és possible que rebi al seu mur o perfil notícies amb aquest tipus d’informació.

Ara bé, també li fem saber que no existeix cap vincle entre la RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL i aquestes plataformes o xarxes socials, de manera que acceptarà la seva política d’ús i condicions una vegada accedeixi a les mateixes i/o validi els seus avisos, termes i condicions en el procediment de registre, no sent responsable la RESIDÈNCIA SANT JOAN DE DÉU DE MARTORELL per l’ús o tractament de les seves dades que es faci fora de l’estricta relació i prestació de serveis indicats en aquesta política.

11. MODIFICACIÓ DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Ens reservem el dret a modificar la present política per a adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris de la pàgina. En cas que aquesta modificació li afectés en el relatiu al tractament de les seves dades, per exemple, perquè es realitza un tractament addicional de les mateixes, no informat prèviament, procediríem a notificar-li.

Es recomana, en tot cas, a l’Usuari, que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal de la pàgina web cada cop que accedeixi a la mateixa.

12. INTEGRACIÓ AMB LA RESTA DE TEXTOS LEGALS

Aquesta política de privacitat es complementa amb l’Avís Legal i la Política de Cookies associada a aquesta plataforma.